Doprava nad 5000,- Zdarma

Obchodní podmínky platné do 17.3.2015

 

Všeobecné obchodní podmínky - platné do 17.3.2015

Obchodní společnosti ORSYM s. r. o. 

se sídlem Rabštejnská Lhota 29, 537 01 Chrudim, IČ:60934603, DČ:CZ60934603  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud HK, oddíl C, vložka 6094 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nabytek-abc.cz.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. 
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ORSYM s. r. o., se sídlem Rabštejnská Lhota 29, Chrudim, identifikační číslo: 60934603, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud HK, oddíl C, vložka 6094 (dále jen „prodávající“) upravují (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti, nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.nabytek-abc.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

 

1.2. 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná obdobná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Její uzavření v jiném jazyce je možné jen pokud se na tom kupující a prodávající výslovně dohodnou. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webovém rozhraní a zobrazí se v průběhu objednání zboží. Tím je kupujícímu umožněno jejich ukládání, reprodukování i opakované zobrazení, což kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky uchovat pro sebe k možnosti opakovaného zobrazení. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že je akceptuje. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží kupujícímu. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené zákonem č. 89/2012 občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.3. 
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.4. 
V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.5. 
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Na případné dotazy k obchodním podmínkám a kupní smlouvě poskytne prodávající kupujícímu veškeré potřebné informace bez zbytečného prodlení.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


2.1. 
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně takto prezentovaného zboží. 

 

2.2. 
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není nijak omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

2. 3. V případě, že došlo na straně prodávajícího ke zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

 

2.4.     Prodávající upozorní kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání není aktuální. Pokud kupující nesouhlasí s novou, aktualizovanou cenou, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

2.5.     Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené prodávajícím, buď telefonicky na kontaktním telefonním čísle, nebo emailovou zprávou na kontaktní emailové adrese prodávajícího. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů (spojených s balením, expedicí a administrativou) způsobených zrušením objednávky. Náhrada je ve výši 250,- Kč. Dále i náklady na dopravu zboží zpět k prodávajícímu. Po potvrzení objednávky není možné zrušit objednávku takového zboží, u něhož nelze podle zákona odstoupit od smlouvy.

 

2.6. 
Webové rozhraní obchodu obsahuje mimo jiné také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o těchto nákladech platí pouze, pokud jde o doručování zboží v rámci území České republiky.

 

2.7. 
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

- Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

- Způsobu úhrady kupní ceny zboží

- Údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 

- Informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

 

2.8. 
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.9. 
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a případně i totožnosti kupujícího (například písemně či telefonicky). Není-li objednávka nebo totožnost osoby kupujícího kupujícím na výzvu prodávajícího potvrzena, resp. ověřena, považuje se objednávka za neplatnou. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je prodávající oprávněn odmítnout (resp. k ní nepřihlížet) nebo vrátit k doplnění a poskytnout k tomu přiměřenou lhůtu. Marné uplynutí poskytnuté lhůty má za následek, že se objednávka považuje za neplatnou. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména neúplnosti nebo nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží, je prodávající oprávněn k objednávce nepřihlížet.

 

2.10. 
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

 

2.11.    

Pokud kupující v objednávce uvede, že má zájem o financování prostřednictvím úvěru, je uzavření kupní smlouvy vázáno na  odkládací podmínku, kterou je rozhodnutí poskytovatele spotřebitelského úvěru o přiznání tohoto úvěru kupujícímu.

 

2.12.    

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily uzavřenou kupní smlouvu.

 

2.13. 
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

3.1. 
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Husova 87, 53002 Pardubice 

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce                            - předem, bezhotovostně převodem na účet prodávajícího                                                                    - prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou

3.2. 
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

3.3. 
Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu do celkové výše objednávky 15.000,- Kč vč. DPH – v případě objednávky vyšší, má prodávající právo požadovat zálohu ve výši 5% z celkového objemu objednávky. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 2.9. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

3.4.

U zboží vyráběného, nebo zvlášť upravovaného přímo na přání zákazníka (zakázková výroba) je kupující povinen uhradit prodávajícímu zálohu ve výši 30% prodejní ceny předem. Tato záloha je nevratná.

 

3.5. 
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

3.6. 
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

3.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.2.9.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 

3.8. 
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

3.9. 
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej buď v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo přiloží doklad ke zboží při jeho expedici.

 

 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

4.2. 

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nabytek-abc.cz.

4.3.                                                                                                                 

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. 

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. V případě realizace služby montáže výrobku kupující souhlasí jednoznačně a vážně s její realizací, proto nebude v případě vrácení zboží částka, která byla fakturována za službu montáže, vrácena nazpět kupujícímu.

4.5.                                                                                                                 

Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. 

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

5.1. 
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

5.2. 
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání

 

5.3. 
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.4. 
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně a prokazatelně oznámit přepravci (nejlépe zápisem do přepravního, resp. dodacího listu) a neprodleně sdělit prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo poškození zboží, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

 

5.5. 
Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

5.6.

Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje do 10 dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet nebo složenkou Prodávající zboží expeduje do 10 dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.

 

5.7.    

Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O datu expedice je kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, zahraniční dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila cena zboží) není možné za původních podmínek dodat, má prodávající právo odstoupit od smlouvy. O odstoupení od smlouvy bude kupujícího neprodleně informovat. V případě, že kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka bez zbytečného prodlení vrácena způsobem, který si kupující zvolí.

 

5.8.     

Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen kupujícím v objednávce a potvrzen prodávajícím v přijetí objednávky.

 

5.9.     

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, budou uvedeny v objednávce kupujícího a v přijetí objednávky ze strany prodávajícího. Náklady na dopravu se liší v případě, že je zboží doručováno mimo území ČR.

 

5.10.    

V případě, že kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho případným uskladněním (za uskladnění u prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou, a dále má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

 

5.11.    

V případě, že kupující zboží odebírá osobně na kontaktní adrese prodávajícího, může prodávajícímu sdělit do tří dnů před koncem lhůty uvedené u zboží, že o převzetí zboží nadále nemá zájem. To neplatí pro zboží, u kterého není možné podle zákona odstoupit od smlouvy.

 

5.12.    

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

 

5.13.    

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží podle kupní smlouvy kupujícímu. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

 

5.14.     

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


6.1. 
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

6.2. 
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

- Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

- Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

- Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného 
vzorku nebo předlohy, 

- Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

- Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

6.3. 
Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

6.4.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

6.5. 
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

6.6. 
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

             
7.1. 
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.2. 
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

7.3. 
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

7.4. 
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

7.5. 
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

7.6. 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

7.7. 
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

7.8. 
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

- Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 

- Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

7.9. 
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

                

8.1. 
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.2. 
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat

 

9. DORUČOVÁNÍ

 

9.1.        

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami.

 

9.2.        

Zpráva je doručena:

-      V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

-      V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem.

-      V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

-      V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

  

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí též Česká obchodní inspekce a práva na ochranu spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím své výše uvedené emailové adresy. Kupující se může obracet na zájmová sdružení a jiné subjekty působící v rámci ochrany práv spotřebitelů. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

 

10.2.                                                                                                           

Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností (ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10.3.         

Obsah webového rozhraní je chráněn autorským právem. Nesmí být měněn ani používán, nesmí být kopírován, rozmnožován ani dále šířen třetí stranou k jakémukoli účelu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Zejména je zakázáno zpřístupňovat ať již bezplatně, nebo za úplatu fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní.

                                                                               

10.4. 
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

10.5. 
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

10.6.        

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je uložena a archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a obchodních podmínek kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena). Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne prodávající kupujícímu na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).

 

10.7. 
Kontaktní údaje prodávajícího:

- Adresa pro doručování Husova 87, 53002 Pardubice,

- Adresa elektronické pošty info@nabytek-abc.cz,

- Telefon 466301155


V Chrudimi dne 12. 3. 2014

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12. 3. 2014.

Nábytek podle místností
Nábytek podle druhu
Informace

TOPlist