Doprava nad 5000,- Zdarma

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád platí pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu nabytek-abc.cz a je součástí uzavřené kupní smlouvy. Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Provozovatelem internetového obchodu www.nabytek-abc.cz je společnost ORSYM s.r.o. se sídlem Rabštejnská Lhota 32, 537 01 Chrudim, IČO: 60934603, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6094. 

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek provozovatele. 

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. Ve všech výše uvedených případech jsou míněny zákony v platném znění dle novel. 

 

II. VYMEZENÍ POJMŮ


Spotřebitelská smlouva - kupní smlouva, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. 

Dodavatel/prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 

Zákazníkem internetového obchodu nábytek-abc je kupující.

Platná právní úprava rozlišuje mezi kupujícím, který je spotřebitel, a kupujícím, který spotřebitel není. 

Kupující, spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "jiný kupující"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


III. OBECNÉ PODMÍNKY 

Povinnost kupujícího 

Kupující, který není spotřebitelem, je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží je prohlédnout a bez zbytečného prodlení informovat prodejce o případných zjištěných závadách. To může učinit telefonicky na čísle 728357655 nebo e-mailem na adrese  info@orsym.cz. 

Kupující spotřebitel by měl zkontrolovat neporušenost obalu a stav dodaného zboží při převzetí. Předejde tím případným nejasnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. Místem pro uplatnění reklamace je ORSYM s. r. o., Rabštejnská Lhota 32, 53701 Chrudim. 

Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby: 

a) e-mailem nebo doporučeným dopisem 
b) doručením na adresu prodejny 
c) osobním doručením do sídla firmy 

 

Pro specifikaci reklamace by měl kupující uvést: 

a) číslo příslušné objednávky, které prodávající zasílá společně s potvrzením objednávky e-mailem. 
b) co nejpřesnější popis závad a jejich projevů 
c) prokázat uzavření kupní smlouvy - zejména prostřednictvím kopie faktury či dodacího listu. 
d) pokud má možnost přiložit fotografie poškození (snazší a rychlejší posouzení bez nutnosti dodání zboží)

 

Povinnost prodávajícího 

O reklamaci spotřebitele prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat písemný reklamační protokol, a to ihned po obdržení reklamace. Písemný reklamační protokol obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany při či po uplatnění reklamace nedohodnou jinak. O vyřízení reklamace vyrozumí prodávající neprodleně kupujícího, a to buď emailem, nebo prostřednictvím sms.

IV. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

V. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY - UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ 

Všeobecná ustanovení 

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. 

Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud si kupující zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy spotřebitel převezme zboží od přepravce. 
Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. 

Kupující spotřebitel by měl zkontrolovat neporušenost obalu a stav dodaného zboží při převzetí. Předejde tím případným nejasnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. 
Spotřebiteli ale případné neučinění těchto kroků žádným způsobem neomezuje ani nekrátí jeho práva.

 

Záruční podmínky 

1) Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. 

2) Zákazník doručí reklamované zboží na adresu prodejny, nebo je možné po předchozí dohodě vyzvednout reklamované zboží přímo u zákazníka. V případě oprávněné reklamace hradí skutečně vynaložené náklady na dopravu prodávající. Kupující spotřebitel hradí náklady na dopravu, jakož i jakékoliv jiné náklady nutné k uplatnění reklamace, pouze v případě zjevně neoprávněné reklamace - v opačném případě má nárok na náhradu těchto nákladu od prodávajícího. 

3) Jakmile bude reklamace vyřízena, tak prodávající bez zbytečného odkladu vyzve zákazníka k odběru zboží, nebo po předchozí dohodě přiveze zboží na adresu zákazníka. Zákazník se také může dotázat na aktuální stav reklamace buď telefonicky, nebo e-mailem. 

4) Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech vzniku škod: 

- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím 
- poškozením zboží živly 
- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití 
- poškozením zboží při přepravě, pokud nebylo zboží přepravováno vlastními dopravními prostředky prodávajícího.

5) Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry. 


Práva plynoucí ze záruky:

 

Kupující spotřebitel při uplatnění záruky má: 

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy 
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží (zásadně tři stejné či 4 různé vady), právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy 
- jde-li o jiné vady neodstranitelné (čili takové, které nebrání řádnému užívání věci) a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

Závěrečná ustanovení 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 8. 2011

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny. Případné změny reklamačního řádu jsou platné dnem zveřejnění.

Nábytek podle místností
Nábytek podle druhu
Informace

TOPlist